Institut
mezioborových
studií S.R.O.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Institut mezioborových studií, s.r.o. se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00, Brno
identifikační číslo: 01773291 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79360
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.imsbrno.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Institut mezioborových studií, s.r.o., IČ: 01773291, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79360, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, kurzů, poradenství, e-learningu (dále jen „služby“) a prodeje odborných publikací (dále jen „zboží“). Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Institut mezioborových studií, s.r.o. (dále jen „společnost“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „komunikační prostředky na dálku“), a to prostřednictvím webového rozhraní www.eshop.imsbrno.cz (dále jen „webové rozhraní“).
1.2 Veškeré právní vztahy mezi společností a zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
1.3 Právní vztahy jsou uzavírány a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4 Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Společnost se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje objednané zboží či službu uhradit v plné výši.
1.5 Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“).
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou společností považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 

3. Objednávky a přihlášky

3.1 Objednávku zboží či služby (dále společně jen jako „objednávka“) je možné učinit elektronicky přes webové rozhraní. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
3.2 Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu.
3.3 Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné.
3.4 Jako potvrzení objednávky provedené přes webové rozhraní přijde zákazníkovi na e-mail „Potvrzení objednávky“. Pokud toto Potvrzení objednávky nejpozději následující pracovní den po objednání zákazníkovi nepřijde, nebyl nákup řádně proveden.
3.5 Zaslané přihlášky na poskytované služby jsou závazné. Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. č. 6 „Stornovací podmínky“.
3.6 Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity.
3.7 Přihlášky přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti.
3.8 Společnost je povinna poskytnout službu nebo dodat zboží, které si zákazník objednal. Této povinnosti je společnost zbavena v případě nenaplnění minimální kapacity nebo v případě vyprodání zásob objednaného zboží. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Webové rozhraní obsahuje seznam nabízených služeb a zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé služby a zboží. Uvedené ceny jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. Společnost není plátcem DPH.
4.2 Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Tímto ustanovení není omezena možnost společnosti uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3 Cenu poskytnutých služeb či cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může zákazník uhradit společnosti následujícími způsoby:
     a) v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle společnosti
    b) v případě služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, kurzů a jiných akcí v hotovosti v místě a v den konání akce,   v případě zboží na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce
    c) bezhotovostně na základě zálohové faktury (zálohová faktura bude zákazníkovi doručena e-mailem zpravidla do 3 pracovních dnů od provedení objednávky).
4.4 Společně s cenou zboží je zákazník povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.5 V případě platby v hotovosti za poskytnuté služby či zboží je cena splatná nejpozději v den konání akce respektive při převzetí zboží.
4.6 V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen provést platbu dle instrukcí zaslaných e-mailem. Variabilní symbol je číslo objednávky. Bez uvedení správného variabilního symbolu nemůže být platba zákazníka identifikována. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží či službu splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet společnosti. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude zákazník na akci vpuštěn.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží.
5.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, přepravcem dle volby zákazníka. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností společnosti dodáno v co nejkratší době, obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude zákazník informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu.
5.3 Osobní odběr zboží v sídle společnosti Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno.
5.4 Zboží odesílá společnost obvykle do 3-5 pracovních dnů při platbě na dobírku.
5.5 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese společnosti. V případě volby platby předem na účet společnosti bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.
5.6 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.7 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
5.8 Pokud by došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Zákazník co nejdříve kontaktuje společnost telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.
5.9 Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Po převzetí zásilky se případnou reklamaci řeší zákazník sám přímo s dopravcem.
5.10 Pokud nebude zboží objednané zákazníkem zaslané na dobírku vyzvednuto, je společnost oprávněna požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním a balení zboží + manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.
5.11 Ke každé zásilce na dobírku si společnost účtuje balné dle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

6.1 Veškeré změny objednávek a případná zrušení objednávek přijímá společnost pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud zákazník již částku uhradil, bude zákazníkovi částka vrácena v plné výši zpět. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a zákazníkovi vzniká povinnost uhradit plnou cenu.
6.2 Již zaplacené kurzovné se v případě zrušení kurzu později než 5 pracovních dní před zahájením kurzu nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Společnost akceptuje náhradníka.
6.3 Jestliže společnost zruší akci a zákazník má již uhrazeno, bude zákazníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit.
6.4 Zaslané zboží lze vrátit (i bez udání důvodu společně s fakturou a nepoškozené) do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Zboží může zákazník poslat poštou nebo vrátit osobně v sídle společnosti.

7. Organizace kurzů a seminářů

7.1 Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.
7.2 Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. O všech případných změnách bude zákazník včas e-mailem nebo telefonicky informován.
7.3 Přednost mají zákazníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.
7.4 Společnost nenese zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách posluchačům kurzů. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač kurzu.
7.5 Každý absolvent kurzu či semináře obdrží písemné osvědčení o absolvování.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována dle platné legislativy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.
8.4 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5 Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Faktury však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do doby písemného vyjádření nesouhlasu zájemce s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na elektronickou adresu zákazníka. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na adrese kurzy@imsbrno.cz .
8.8 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.9 Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vzniklý právní vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2 Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky.
9.3 Kontaktní údaje společnosti: Institut mezioborových studií, s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. E-mail: kurzy@imsbrno.cz
9.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2015.